Allmänna villkor

Version 2023:1 gäller från och med den 1 augusti 2023.

Permånad en del av LeaseCloud AB. Vi använder oss av flera finansbolag för att kunna erbjuda bästa möjliga service nedan framgår allmänna villkor, observera att villkor mellan banker kan skilja.

1. Definitioner

Det hyres- eller leasingavtal till vilket dessa allmänna villkor är kopplade benämns nedan Avtalet. Villkor i Avtalet har företräde framför dessa allmänna villkor. Det/de hyresobjekt som omfattas av Avtalet benämns nedan Objektet. Hyrestagaren benämns nedan HT. Uthyraren benämns nedan UH. Alla belopp i Avtalet är angivna i SEK om inget annat avtalats.

2. Äganderätt och nyttjanderätt

Genom Avtalet upplåter UH nyttjanderätt till Objektet till HT. Objektet är UH:s egendom och HT får inte genom Avtalet någon äganderätt till Objektet. HT får inte:

a)  överlåta, pantsätta eller uthyra Objektet,

b)  modifiera Objektet eller införliva det i annan fast eller lös egendom,

c)  föra Objektet utanför Sveriges gränser och inte heller, beträffande installerade Objekt, flytta Objektet från i Avtalet angivet användningsställe,

d)  nyttja Objektet i strid med gällande lagar, författningar, myndighetsbeslut,

e)  i övrigt nyttja Objektet på ett sätt som äventyrar UH:s äganderätt till eller säkerhet i Objektet.

3. Leverans, leveransgodkännande

HT ska på egen bekostnad vidta nödvändiga åtgärder för att motta Objektet när det ställs till HT:s förfogande. HT ska i samband med leverans av Objektet undersöka detsamma i enlighet med gott handelsbruk och omedelbart reklamera eventuella fel/brister direkt till leverantören med kännedomskopia till UH. Omgående efter fullgjord leverans ska HT gentemot UH skriftligen godkänna Objektet/leveransen genom att underteckna av UH tillhandahållet dokument för leveransgodkännande. Även om HT inte fullgör sin skyldighet att underteckna leveransgodkännande kan UH, med bindande verkan för HT, välja att betrakta Objektet som leveransgodkänt när mer än 15 dagar förflutit sedan leverans och HT inte dessförinnan framfört skriftlig reklamation till leverantören med kännedomskopia till UH.

4. Hyrestid

Ordinarie hyrestid löper från och med den första dagen i det kalenderkvartal som inträffar närmast efter det att HT till UH leveransgodkänt Objektet och därefter i det antal månader som anges i Avtalet. Avtalet kan inte sägas upp i förtid av HT.

5. Förlängning

Om HT eller UH inte skriftligen säger upp Avtalet senast tre månader före hyrestidens utgång förlängs hyrestiden automatiskt med tolv månader i taget med en hyra motsvarande den sista hyran under den ordinarie hyrestiden vilken betalas i förskott och på i övrigt oförändrade villkor. Avtal med angivet restvärde förlängs dock inte automatiskt utan endast om överenskommelse om förlängning träffas mellan parterna.

6. Hyran

Hyran betalas i förskott och förfaller till betalning den första dagen i varje betalningsperiod om inget annat anges i Avtalet. HT betalar hyra till UH för nyttjanderätten till Objektet. I hyran ingår endast ersättning till UH för dennes upplåtelse av Objektet, om inget annat anges i Avtalet. Samtliga övriga kostnader som kan uppkomma med anledning av nyttjanderätten och/eller brukandet av Objektet ska betalas av HT direkt till den som har rätt att uppbära sådan ersättning. Hyresbetalningarna ska, liksom samtliga HT:s övriga betalningar till UH enligt Avtalet, erläggas med fulla beloppet, utan rätt till kvittning eller nedsättning av något slag.

Utöver hyra ska HT till UH, vid anfordran, erlägga eventuell införsel- eller tullavgift som inte beaktats i UH:s anskaffningskostnad, samt mervärdesskatt och andra svenska eller utländska skatter och avgifter som sammanhänger med Objektet och brukandet därav eller hyresförhållandet.

7. Ändring av hyran

Hyran beräknas bl.a. på basis av en av UH tillämpad basränta (”Basräntan”). Basräntan baseras för närvarande på den ränta som fastställs för en (1) månads Stockholm Interbank Offered Rates, nedan kallad ”STIBOR-räntan”, alternativt (1) månads Euro Interbank Offered Rates, nedan kallad ”EURIBOR-räntan” på avläsningsdagar enligt nedan. Räntan beräknas på 365/360 basis, d.v.s. på faktiskt antal dagar.
STIBOR-räntan och EURIBOR-räntan avläses två bankdagar innan den sista bankdagen i varje kalendermånad för att gälla från och med den första dagen i närmast påföljande kalendermånad. Med bankdag menas i detta avtal dag som inte är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag eller som inte är likställd med allmän helgdag.

UH får ändra hyran med omedelbar verkan om

a) anskaffningspriset för Objektet ändras i förhållande till vad som förutsattes av UH vid bestämmandet av i Avtalet angiven hyra, eller

b) Objektet ska betalas i annan valuta än SEK och växelkursen blir en annan än vad som förutsattes av UH vid bestämmandet av i Avtalet angiven hyra, eller

c) Basräntan ändras i förhållande till den Basränta som gällde per den referensräntemånad som anges i Avtalet eller, i avsaknad av angiven referensräntemånad, den Basränta som gällde den dag Avtalet upprättades, eller

d) UH:s kreditrisk avseende Avtalet/HT skäligen kan anses ha ökat i förhållande till vad som gällde när Avtalet upprättades, eller

e) i det fall STIBOR-räntan eller EURIBOR-räntan vid avläsningsdag, eller STIBOR-räntan/EURIBOR-räntan mellan två avläsningsdagar förändras med mer än 20 punkter, eller

f) det föranleds av ändrad – eller ändrad tillämpning av – lagstiftning, ändrade regler för kapitaltäckning, reserveringsskyldighet eller motsvarande, kredit-, penning- eller valutapolitisk åtgärd eller annan myndighetsåtgärd, i Sverige eller utomlands.

UH ska tillämpa ovanstående villkor på motsvarande sätt både för sänkning och för höjning av hyran. Utöver vad som anges ovan får UH också höja hyran om UH drabbas av kostnadsökningar som UH inte skäligen kunde förutse när Avtalet upprättades. Information om ändring av hyran sker på nästkommande faktura alternativt genom brev.

Om (i) administratören eller någon relevant tillsynsmyndighet för administratören eller en domstol eller ett organ med resolutions- eller insolvensbefogenhet över administratören har tillkännagivit offentligt att administratören har upphört eller kommer upphöra att tillhandahålla STIBOR-räntan/EURIBOR-räntan permanent eller på obestämd tid (och det inte finns någon övertagande administratör som kommer att fortsätta att tillhandahålla STIBOR- räntan/EURIBOR-rätan, (ii) STIBOR-räntan/EURIBOR-räntan har avvecklats eller kommer att avvecklas permanent eller på omstämd tid eller har upphört eller kommer att upphöra att existera utan ett sådant offentligt tillkännagivande, (iii) tillsynsmyndigheten för administratören har tillkännagivit offentligt att STIBOR-räntan/EURIBOR-räntan inte längre är, eller inte längre kommer att vara, representativ för den underliggande marknaden (och ingen åtgärd kommer att vidtas för att avhjälpa detta), (iv) det har blivit eller kommer att bli olagligt för någon part till detta avtal att tillämpa STIBOR-räntan/EURIBOR-räntan, eller (v) administratören eller dess tillsynsorgan har tillkännagivit offentligt att STIBOR- räntan/EURIBOR-räntan inte längre kan användas, ska STIBOR-räntan/EURIBOR-räntan, vid den tidpunkt som skäligen bestämts av UH ersättas av en ersättande räntebas som rekommenderas av relevant tillsynsmyndighet för administratören, eller, om ingen sådan rekommendation finns, sådan ersättande räntebas som UH bestämmer och vilken UH bedömer som mest jämförbar med den utgående STIBOR-räntan/EURIBOR-räntan.

UH äger rätt att på sådan ersättande räntebas tillämpa en justeringsmarginal (vilken kan vara positiv, negativ eller noll) för att i möjligaste mån minska eller eliminera potentiella värdeöverföringar mellan parterna till följd av tillämpningen av den ersättande räntebasen. Sådan justeringsmarginal kan bestämmas som en fast procentsats eller fastställas för varje aktuell ränteperiod genom en formel eller metod för att beräkna marginal, eller kombination av båda. I samband med de förändringar som anges ovan äger UH rätt att göra sådana ytterligare förändringar i avtalet (inklusive dessa villkor) som UH skäligen anser lämpliga för att avtalet ska uppnå det avsedda ändamålet. UH ska underrätta Leverantören om sådana förändringar.

Om STIBOR-räntan eller EURIBOR-rätan, enligt UH:s bedömning, i andra fall än vad som avses ovan (i) inte erbjuds eller offentliggörs, (ii) har förlorat sin aktualitet på grund av ändrade marknadsförhållanden eller (iii) inte är representativ för UH:s kostnader för att erhålla finansiering av ett belopp motsvarande ifrågavarande belopp på förskottskontot får UH välja annan räntebas eller annan beräkningsgrund som enligt UH:s bedömning motsvarar UH:s faktiska kostnad för sådan finansiering.

8. Interimshyra

HT ska vid anfordran betala en interimshyra motsvarande 1/30 månadshyra per dag till UH. Interimshyra utgår från och med den dag som infaller först av dagen för UH:s betalning av Objektet och dagen för Objektets leverans och fram till den dag ordinarie hyrestid börjar löpa. 9. Avgifter och dröjsmålsränta

Utöver hyran ska HT betala UH:s vid var tid tillämpade uppläggningsavgift och faktureringsavgift. Vid dröjsmål med betalning av hyra eller annat förfallet belopp enligt detta avtal ska HT betala dröjsmålsränta med två procent per påbörjad månad dock lägst f.n. 100 kr. HT ska också betala de avgifter för påminnelser, förseningar och inkassokrav som UH vid var tid tillämpar. Samtliga avgifter samt dröjsmålsränta ska betalas vid anfordran.

10. Fel eller brist i Objektet, ansvarsbegränsning

UH:s åtagande gentemot HT är begränsat till att betala köpeskillingen för Objektet till leverantören i syfte att hyra ut Objektet till HT. HT har själv valt Objekt och leverantör och står risken för detta. Beträffande leveransvillkor, leveranstidpunkt, funktion, utrustning, garanti, service etc. gäller de villkor som överenskommits mellan HT och leverantören. UH lämnar inga garantier beträffande Objektets kvalitet, prestanda eller skick och inte heller för dess lämplighet för avsett ändamål eller för HT. UH friskriver sig från allt ansvar för försenad eller utebliven leverans samt för alla eventuella fel och brister i Objektet, inklusive rättsliga fel och rådighetsfel. Sådant eventuellt ansvar åvilar leverantören ensam, varför alla reklamationer avseende leveransen/Objektet ska göras till denne, med kännedomskopia till UH. Även om HT på grund av fel eller brist i leveransen/Objektet, eller av annan anledning, inte kan använda Objektet under hyrestiden, ska HT fullgöra sina förpliktelser gentemot UH enligt Avtalet. Endast om, och i den mån, UH oåterkalleligen mottar ersättning från leverantören för fel/brist i Objektet eller leveransen, ska HT gentemot UH, i motsvarande mån, ha rätt till reduktion av sina betalningsförpliktelser enligt Avtalet. Under förutsättning att HT fullgör sina förpliktelser enligt Avtalet, ska UH, på begäran och efter eget val, antingen själv göra gällande påföljder mot leverantören eller till HT överlåta sin rätt att göra gällande påföljder mot leverantören eller till HT utge fullmakt att företräda UH gentemot leverantören. Alla kostnader som uppstår i samband med tvist mot leverantören som inleds på HT:s begäran ska betalas av HT oavsett om UH är part i tvisten eller inte. I de fall UH är part i tvisten ska HT till UH på begäran förskottera belopp som beräknas täcka sådana kostnader. HT accepterar att den rättsliga bedömningen av hans anspråk mot leverantören kan påverkas av att rättigheterna härrör från avtalsförhållandet mellan UH och leverantören.

11. Försäkring av Objektet

UH tecknar egen allriskförsäkring för Objekt som inte är trafikförsäkringspliktigt fordon. HT ska ersätta UH för sådan försäkring enligt de principer UH vid var tid tillämpar. Debitering sker normalt i samband med fakturering av hyran. UH kan när som helst under hyrestiden besluta att allriskförsäkring avseende Objektet istället ska tecknas av HT. Av HT tecknad allriskförsäkring ska omfatta brand-, stöld-, inbrott-, vatten och maskinförsäkring samt annan försäkring som är normal för Objektet. Om Objektet är ett trafikförsäkringspliktigt fordon gäller följande: HT ansvarar för att Objektet under hela hyrestiden, inklusive eventuell förlängning, omfattas av trafik-, delkasko- (inklusive maskinförsäkring) och vagnskadeförsäkring samt annan försäkring som är normal för Objektet, om inget annat avtalas.
HT ska alltid själv teckna de ytterligare försäkringar som kan vara nödvändiga utöver allriskförsäkring/motorförsäkring, såsom t.ex. avbrotts-, ansvars- och/eller transportförsäkring. I samtliga fall där HT tecknar försäkring avseende Objektet ska HT informera försäkringsgivaren om att UH är ägare till Objektet och förmånstagare vid utfallande försäkringsersättning. HT ska också utan dröjsmål skicka kopia av försäkringsintyg till UH. Om UH inte erhåller kopia av försäkringsintyg eller bedömer att av HT tecknad försäkring inte ger fullgott skydd har UH rätt att teckna och debitera HT för försäkring enligt ovan.
I fall där Objektet till sin natur inte är försäkringsbart (t ex när Objektet utgörs av immateriella rättigheter såsom licenser) föreligger ingen skyldighet för vare sig UH eller HT att försäkra Objektet.

12. Skador på Objektet, försäkringsersättning

Om Objektet under hyrestiden skadas, förloras eller blir obrukbart ska HT genast underrätta UH. HT ansvarar gentemot UH, oberoende av vållande, för förlust av eller skada på Objektet som inträffar fr.o.m. den dag risken för Objektet övergår till HT (dock senast fr.o.m. dagen för leverans) till dess att Objektet återlämnats till UH. Skador på eller förlust av Objektet innebär inte att HT befrias från att betala hyra eller i övrigt fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet. HT har det fulla ansvaret för skada som inte täcks av försäkring, förutom när sådan brist orsakats av UH:s grova vårdslöshet. HT ska betala eventuell självrisk oavsett om det är HT eller UH som är försäkringstagare. All försäkringsersättning tillfaller UH. Försäkringsersättningen ska i första hand användas till reparation eller nyanskaffning. Om reparation eller nyanskaffning inte skäligen kan ske ska Avtalet avslutas genom att av UH erhållen försäkringsersättning avräknas från UH:s vid var tid föreliggande restfordran enligt Avtalet. Eventuellt underskott ska HT omedelbart inbetala till UH.

13. Skada orsakad av Objektet

HT ansvarar gentemot UH, oberoende av vållande, för samtliga person-, sak- och förmögenhetsskador Objektet eller dess brukande orsakar, inklusive skador som inträffar under transport av Objektet. HT ska hålla UH skadelös i anledning av krav avseende skador orsakade av Objektet, och är i tillämpliga fall skyldig att teckna försäkring, avseende denna typ av skador.

14. Vårdplikt

HT ska på egen bekostnad väl vårda och underhålla Objektet så att detta vid var tidpunkt är i ett gott och funktionsdugligt skick. HT ska, om UH så kräver, på egen bekostnad teckna och under hyrestiden upprätthålla underhållsavtal med leverantören eller annan av UH godkänd part.

15. Besiktningsrätt

UH har rätt att när som helst under hyrestiden besiktiga Objektet. Besiktning ska om möjligt genomföras i samråd med HT och på sådant sätt att den orsakar minsta möjliga olägenhet för HT.

16. Programvara och licenser

I de fall Objektet innefattar eller utgörs av licenser/programvara ska HT följa leverantörens/licensutgivarens villkor för nyttjande av licensen/programvaran. HT ska hålla UH skadelös för det fall nyttjandet av licensen/programvaran anses utgöra intrång i tredje mans immateriella rättigheter samt vid brott mot leverantörens/licensutgivarens villkor för nyttjande av licensen/programvaran.
Vid Avtalets upphörande, oavsett anledning, ska HT efter UH:s val antingen återlämna eller förstöra all programvara inklusive alla kopior, om inget annat avtalats eller följer av leverantörens/licensutgivarens villkor för nyttjande av licensen/programvaran.

17. UH:s rätt att säga upp Avtalet i förtid

UH har rätt att omedelbart säga upp Avtalet till betalning i förtid om:

a) HT är i dröjsmål med betalning av hyra eller annat förfallet belopp enligt Avtalet med mer än 10 dagar, eller

b)  HT vanvårdar Objektet eller förvägrar UH möjlighet att besiktiga detsamma, eller

c)  HT försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller av annan anledning kan antas vara på obestånd, eller

d)  det skäligen kan antas att HT inte kommer att fullgöra sina förpliktelser gentemot UH enligt Avtalet, eller

e)  säkerheten för Avtalet inte längre är betryggande enligt UH:s bedömning, eller

f)  HT:s ägarstruktur eller inriktning väsentligen förändras, eller

g)  sådan skyldighet skäligen kan anses föreligga för UH enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller motsvarande, eller

h)  HT skäligen kan antas ägna sig åt illegal verksamhet eller i övrigt agerar på ett sätt som kan vara till skada för UH:s firma, varumärke eller renommé, eller

i)  HT i övrigt åsidosätter någon bestämmelse i Avtalet eller annan förpliktelse mot UH och inte vidtar rättelse inom 10 dagar efter anmodan.

Vid uppsägning enligt ovan ska HT omedelbart sluta nyttja Objektet och på egen bekostnad och risk återlämna Objektet till av UH angiven adress i Sverige, på av UH angivet sätt. UH har också alltid en rätt (men inte en skyldighet) att genast själv återta Objektet. HT ska ersätta UH för samtliga kostnader för sådant återtag. Vid uppsägning ska HT omedelbart till UH betala alla vid uppsägningstidpunkten förfallna belopp enligt Avtalet, inklusive kostnader orsakade av uppsägningen. HT ska även betala en avgift motsvarande summan av alla framtida hyror enligt Avtalet och Objektets förväntade restvärde vid ordinarie hyrestids utgång, diskonterad till nuvärde per dagen för uppsägning enligt den diskonteringsränta som UH vid var tid tillämpar. På beloppet tillkommer mervärdesskatt. För närvarande motsvarar diskonteringsräntan UH:s vid var tid tillämpade Kalkylränta minus tre (3) procentenheter. Oavsett det faktiska ränteläget kan diskonteringsräntan aldrig vara negativ utan ska alltid vara lägst noll. UH har efter uppsägning rätt att försälja Objektet på det sätt UH finner lämpligt. HT ska, upp till ett belopp maximalt motsvarande UH:s totala restfordran (inklusive räntor och kostnader) enligt Avtalet, tillgodoräknas försäljningsintäkten netto (efter avdrag för samtliga kostnader förknippade med försäljningen). Eventuellt överskott tillfaller UH.

18. Återlämnande av Objektet

Senast vid hyrestidens utgång ska Objektet på HT:s bekostnad och risk sändas till av UH angiven plats i Sverige. UH kan istället välja att själv arrangera hämtning av Objektet på HT:s bekostnad. Om HT ej i tid verkställer eller medverkar till ett sådant återlämnade äger UH rätt att debitera en hyra per dag motsvarande 1/30 månadshyra, samt eventuella tillkommande kostnader som UH anser skäliga. Mervärdesskatt tillkommer på debiterat belopp. HT ansvarar och står risken för Objektet fram till dess att det mottagits av UH eller dennes anvisade ombud. Om Objektet vid återlämnandet är i sämre skick än normalt, med hänsyn till ålder och normal användning, har UH rätt att på HT:s bekostnad åtgärda sådana brister i Objektets skick.

19. Avräkning

Om det i Avtalet anges ett restvärde gäller följande vid den ordinarie hyrestidens slut. Om parterna inte träffar överenskommelse om förlängning av Avtalet har HT rätt att, senast vid ordinarie hyrestids slut, anvisa köpare till Objektet. Om HT inte anvisar köpare eller anvisad köpare inte godkänns av UH, ska Objektet återlämnas till UH på villkor enligt punkt 18 och UH ha rätt att försälja Objektet på det sätt UH finner lämpligt. Om försäljningsintäkten netto (efter avdrag för samtliga kostnader förknippade med försäljningen) understiger i Avtalet angivet restvärde ska HT vid anfordran ersätta UH för mellanskillnaden. Denna ersättning utgör tillkommande hyra. Mervärdesskatt debiteras på beloppet. Eventuellt överskott tillfaller UH. Om försäljning inte kan genomföras inom skälig tid efter den ordinarie hyrestidens slut, och detta inte beror på UH:s vårdslöshet, ska HT vid anfordran inbetala i Avtalet angivet restvärde till UH. HT erhåller genom sådan betalning äganderätten till Objektet, vilket då överlåts på befintlig plats, i befintligt skick.

20. Överlåtelse

UH får, med förbehåll för HT:s rättigheter enligt Avtalet, överlåta och/eller pantsätta sina fordringar, rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, inklusive äganderätten till Objektet. HT har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan UH:s skriftliga medgivande. Avtalet utgör inte ett löpande skuldebrev.

21. Meddelande och adressändring

HT ska omgående underrätta UH om adressändring. Meddelanden rörande Avtalet som UH skickar per post till HT ska anses ha nått HT senast på den fjärde dagen efter avsändandet, om meddelandet skickats till den adress HT angivit i Avtalet eller senare meddelat. Meddelande som sänts med e-post ska anses ha nått HT omedelbart.

22. Ansvarsbegränsning

UH har inget ansvar mot HT för skada som har samband med lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om UH själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. UH är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer för HT, såvida UH inte agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. UH:s ansvar är under alla förhållanden begränsat till direkt skada och omfattar aldrig indirekt skada eller utebliven vinst.

23. Tillägg och ändringar

Avtalet återger fullständigt vad som har överenskommits mellan UH och HT. Tillägg till eller ändringar av Avtalet ska vara skriftliga samt vara behörigen undertecknade av båda parter för att äga giltighet.

24. Uppgift om ägare

HT har en skyldighet att tillse att UH alltid har uppdaterad och tillräcklig information (normalt i form av namn, personnummer eller motsvarande och nationalitet) för att kunna identifiera sådana fysiska personer som direkt eller indirekt äger mer än 25 % av eller annars utövar ett bestämmande inflytande över HT (i de fall denne är en juridisk person).

25. Uppgiftslämnande

Uppgifter om avtalet, betalningsförsummelser och betalningsförsummelse kan av UH komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av UH. Om objektet utgörs av ett registreringspliktigt fordon medger HT att UH, eller den UH samarbetar med, till Transportstyrelsen anmäler uppgift om att fordonet. Sådan anmälan innebär att uppgifter införs i vägtrafikregistret.

26. Årsredovisningar

HT skall till UH, vid begäran, översända reviderad årsredovisning samt i övrigt tillhandahålla UH de upplysningar och handlingar angående sin affärsverksamhet som UH kan komma att kräva.

27. Tvister

Tvister som avser detta Avtal eller på annat sätt sammanhänger med avtalsförhållandet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk rätt ska vara tillämplig.